ดูดวง ตาม วันเกิด ราศี

ดูดวง ตัวตน,ชอบ,เกลียดของหนุ่มสาว 

สาวที่เกิดระหว่าง 14 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
ตัวตน : คุณเป็นคนพึ่งพาได้ มีระเบียบ มั่นคง สุขุมและไม่เพ้อฝัน คุณอาจไม่ใช่คนรักที่โรแมนติกหวือหวา แต่คุณมีอารมณ์ที่คงที่และมีสติอยู่เสมอ คุณไม่เสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ ที่จะทำให้คุณต้องผิดหวังเสียใจ คุณจะเลือกคนที่ดีแล้วแบ่งเวลาให้เขาอย่างลงตัว แล้วเขาก็จะรู้ว่าการคบกับคุณจะไม่ทำให้เขาประสาทเสียเหมือนผู้หญิงคนอื่น คุณอาจต้องการเวลาสักหน่อยก่อนที่จะเข้าใกล้ชิดกับเขา แต่การป้องกันตัวเองของคุณก็นับเป็นผลดีต่อคุณมาก คุณอาจพลาดโอกาสได้คบคนหลายๆ คนไปแต่ท้ายที่สุดคุณจะได้พบกับชายหนุ่มที่พร้อมทุ่มเทให้คุณเต็มร้อย

ชอบ : ชายหนุ่มที่อายุมากกว่าคุณ คุณไม่ชอบเด็กๆ ที่คอยเล่นเกมกับความรู้สึกอยู่ตลอด คุณต้องการชายหนุ่มที่มั่นคงประสบความสำเร็จ น่านับถือ ซื่อสัตย์และจริงใจ และพร้อมสำหรับ
ผู้หญิงที่ฉลาดและเป็นผู้ใหญ่อย่างคุณ

Mars in Pisces


Mars in Pisces Men + Mars in Pisces Women
Dreamy, Romantic, Martyr
Mars in Pisces natives are driven to make their dreams come true. They have a very beautiful often idealized idea of the way things should be and they aggressively push their dreams into the forefront.  They can be extremely out of touch with with reality, but they will somehow manage to make the unreal, real.  They are usually very kind, compassionate, and creative people. They are extremely sensitive, meaning they absorb all that is happening around them, they are very empathetic and often internalize the emotions of others. These people are really big dreamers. They passionately fight for their dreams.  They are often martyrs for their dreams, their weapon is their own self-sacrifice. They are the ones who end the battle by taking the final bullet.  They are often very willing to sacrifice themselves in pursuit of their idea of a more beautiful world.


Mars in Aquarius
Mars in Aquarius Men + Mars in Aquarius Women
Weird, Inventive, Nihilistic
People born with Mars in Aquarius are very concerned with shaping the future to their own vision. They are extreme, aggressive know-it-alls who quite frequently develop God complexes. They believe they are the smartest, most intelligent, most knowledgeable people and everything should go according to the way they see it.  They actually do possess a unique, progressive perspective and vision of the future. They really do see themselves as humanitarians who want the best for everyone.  They are overflowing with really innovative and original ideas.  And they use their unique minds to get what they want.  However, they sometimes don’t spend a lot of time learning before they act, their arrogance trumps and they fall into the God Complex category, believing they naturally have all the answers and don’t need anyone else’s input. They end up doing more harm than good.


They will shape the future in one way or another, they are the visionary movers and shakers. Sometimes the result is good. They can be catalyst for intellectual and humanitarian advancements.    Sometimes the result can be very bad though.  They can be very uneducated, and narrow minded and cause irreparable destruction.  

Mars in Capricorn


Mars in Capricorn Men + Mars in Capricorn Women

 

Ambitious, Lecherous, Clever
People born with Mars in Capricorn are lusty and ambitious. They are very aware of their own mortality and want to do whatever they want before they die. They can be very cold, gloomy, vulgar, even evil. They are the types to stew in their lusts and desires, unashamed. They can be very scary. They possess a great amount of power and often get whatever they want. They are very connected to the earth and are very comfortable in their own skin. They are never afraid or ashamed to completely indulge in their lusts and material desires, no matter how depraved or morally questionable.  For them, there is no right and wrong, there is only want and don’t want. 

 

Mars in Sagittarius


 
 

Mars in Sagittarius Men + Mars in Sagittarius Women

Wild, Lucky, Wise
People born with Mars in Sagittarius are usually wild cards full of surprises.  You never know what kind of tricks they have up their sleeve.  They are full of a lot of restless crazy energy. They are extreme adventurers always thirsty to try something new, go somewhere new, explore every aspect of the world. They are also deeply philosophical and always having moral dilemmas. They are a dichotomy.  

Mars in ScorpioMars in Scorpio Men + Mars in Scorpio WomenSexual, Powerful, Scary
People born with Mars in Scorpio are never afraid to go to dark and scary places. They thrive there, its where they derive their energy. It is best not to mess with people, they operate with great power in the realm of your deepest fears and oldest nightmares.  If you anger them, they will strike where it really really really hurts.  They have quite a lot of soul power and often spend their lives training it and trying to control it so that it can be used for good and not evil. This type usually has a lot of energy tied up in sexual matters. They will need to find some athletic or creative practice in which to funnel their strong core energy so that they don’t become total sex addicts.   Their sex drive is extremely high and their raw sexual energy is usually off the charts.  They are often extremely sexy and attractive people. Whatever they look like, they usually don’t have to try hard at all to find a sex partner. They tend to draw partners to them without much effort.

Mars in Libra


Mars in Libra Men + Mars in Libra Women
People born with Mars in Libra would rather not fight. They are aggressively peaceful. That may sound oxymoronic, but these are the cool Pink Panther types that derive joy of out killing people with kindness.  The angrier their opponent gets the nicer they will behave. These people wrote the book on remaining cool under pressure.  They actually thrive there.   They will drive their opponent insane with their lack of cooperation in the anger game. These people are usually very skilled debaters.


They are usually very good at talking their way out of confrontations and charming there way into their love interests bed. They hide their intentions behind manners and chivalry.  They are violently charming, so be very careful trusting these people.  They are experts at hiding possibly dubious intentions behind flowers petals, perfume, and smiles.

Mars in Virgo


 
 

Mars in Virgo Men + Mars in Virgo Women
Charming, Practical, Fit
People with Mars in Virgo are aggressively analytical. At their best they are highly in tuned with their senses and very concerned about their own health and well being. They can be highly determined athletes. They like routines, organization, and staying in shape.  They make great personal trainers and health coaches.  They can be impetuously tedious and anal retentive. They can be so obsessed with details and perfection that they get lost or totally give up and can sometimes become very sloppy, slovenly, and gross.


Sex with Mars in Virgo
The sense of duty is above all for them! Such a person can do any kind of work/activity, no matter if he/she enjoys it or not. They are extremely precise, conscientious and hard working. Often this position shows some of the best professionals in their respected fields. One can fully rely on them. They do not fear obstacles and can live in Spartan conditions. Their heath is not always the strongest but they can get very serious about their health and take all the preventative steps to improve it, through diet, exercises, herbs, etc.  
 

Mars in Leo
Mars in Leo Men + Mars in Leo Women

Confident, Generous, Self-Absorbed
People born with Mars in Leo have a bold but reassuring and quiet confidence. They are strong, courageous, capable and they know it, they don’t need to boast.
These people are often very popular. They can be arrogant and self centered but they are also usually very generous and kind. They go after they want by being themselves, being confident, and being courageous. For them, there is no competition, they are already the best. They have already won.  They don’t like to break a sweat trying to prove their greatness. They like to break a sweat showing their greatness and all the little wonderful things they can do.   They can be showoffs and attention seeking. They can be ridiculously bossy, always feeling like they are in charge of the show and telling everyone what to do.  But they are always hard workers. They are highly energetic and never stop thinking about improving themselves to stay on top. They want to be the best forever and will always work hard behind the scenes to keep it that way.


Mars in Taurus


Mars in Taurus Men + Mars in Taurus Women

Patient, Artistic, Combustibleimage
People born with Mars in Taurus try to avoid or postpone conflict.  They will avoid conflict and do their best to live in peace. They may let their anger fester without an outlet for some time but when pushed to the brink they will explode.  They have a temper.  They will be loud, inappropriate, uncontrollable.  When they do fight, they  will most likely fight hard mean and violently. They lose all control of themselves when pushed to their brink.
They can be a bit lazy, complacent.  They are the types to be content where they are lacking the ambition to try harder.  They are very patient and can be the types to go after what they want by working long, hard, and waiting on it.  They can have great self-discipline and can be very good with money.  They have a very healthy sex drive and are masters of the art of seduction and foreplay.


Mars in Gemini

Mars in Gemini Men + Mars in Gemini Women
Cool, Intellectual, Player

People born with Mars in Gemini are very intellectually aggressive. They go after what they want by using their brains, getting in peoples heads, and messing with their minds.  They are usually immensely intelligent. You should exercise great caution when trusting these people.  They will not always be who they appear to be.  They always have some sort of mental game going and are always trying to play people.  They are big talkers. This is the sly, charming, 007 type who can weave himself in and out of trouble without scuffing up his suit.  They can be athletic but do best as coaches advising on strategy from the sidelines.  Their biggest strength in any competition is their ability to get inside of their opponent’s head.

Mars in Gemini Sex
Mars is extremely flexible here and avoids all kinds of conflicts, especially the physical ones. One does not exhibit physical roughness or aggressiveness, only verbal ones on occasions. The strength and power of Aries or Taurus is missing here, but one has a graceful agility of switching effortlessly from one activity to another. Wherever constant adaptation, change and rearrangement of different types of engagements is needed, one with Mars in Gemini can deal excellently in these situations.
In the love sphere, we cannot expect some big fireworks. Mars in Gemini people do not put physical contact at the top of their list. If you need one intelligent and delicate courting, from a gentler partner, then you should look for a person with Mars in Gemini. We will be surprised in different ways, and will rarely be bored with them! If we reach a conflict or a tense situation, we will find our selves treated intelligently and not pressed by the wall from this partner. 

Mars in Aries

Mars in Aries Men + Mars in Aries Women

People born with Mars in Aries have a innate sense of confidence, focus, and drive. They have a strongly sexually magnetic and they will have a very high sex drive.  They are self motivated and independent. They go after what they want with speed and without hesitation.  They are the fiercest competitors.  They fight to win and they hate to lose.  They can be very aggressive and maybe mean.  They have an immense athletic potential.  If you ever get in their way, you will get run over.


The power of Mars is expressed in its purest vibration in this sign. Life is seen as a battle, the overcoming of difficulties and solving problems is one of the favorite activities of these people(unless Mars is with the Sun or Saturn, which will make one frustrated when dealing with Mars situations). One is always ready for tackling challenges and thrives on these.

Mars in Cancer

Mars in Cancer Men +Mars in Cancer Woman

People born with Mars and Cancer tend to have aggressive emotions.  They allow their emotions to control their actions.  They can be very impulsive and extremely moody.   They are always acting out and responding to whatever they are feeling. As a result they sometimes do things they later regret. They clearly and adamantly express emotions.  They can be great big cry babies whining all the time, hyper sensitive, always getting their feelings hurt. They canhave anger management problems and can be highly emotionally manipulative. Or they can be big bringers of happiness and joy - cheering up the whole room with their warmth and happiness. It all depends on the person. These people use their emotions to get what they want in life and allow their emotions to drive them. They are very honest, they can never hold back what they feel.